Положення про відділ освіти

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Коломацької районної державної адміністрації

 

1.       Відділ освіти Коломацької районної державної адміністрації (далі - відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу районної державної адміністрації  і в межах Коломацького району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2.       Відділ освіти підпорядкований голові  Коломацької районної  державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України.

3.       Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та  районної державних адміністрацій та цим  Положенням.

4.       Основними завданнями діяльності відділу освіти є:

1) участь у забезпеченні реалізації на території адміністративно-територіальної одиниці державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

 3) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

 4) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

 

 5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

6) забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

7) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

8) координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

9) управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

10) здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;

11) забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності;

12) участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;

13) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

14) формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці;

15) сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в районі, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам району;

16) сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

17) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

18) організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей;

19) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

20) здійснення фінансово-господарської діяльності навчальних закладів, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

5.       Відділ освіти відповідно  до визначених галузевих повноважень  виконує такі завдання:

 1. здійснення керівництва і контролю за діяльністю закладів освіти району незалежно від їх підпорядкування і форм власності;
 2. координація роботи підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку;
 3. аналіз стану освіти, наукової діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей Коломацькому районі, розроблення регіональних програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організація і контроль виконання цих програм;
 4. участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координація роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;
 5. сприяння розвитку мережі навчальних закладів в регіоні, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;
 6. проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
 1. участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників навчальних закладів, і подає Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації відповідні матеріали;
 2.  аналіз стану виконання керівниками навчальних закладів умов контрактів і внесення пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
 3.  вживання заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 4.  забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин;
 5.  впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
 6.  впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;
 7.  внесення на розгляд Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
 8.  формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;
 9.  організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх  закладів;
 10.  залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 11.  проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
 12.  співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
 13.  організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
 14.  розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;
 15.  контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів та наукових установ;
 16.  сприяння активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб регіону, вживання заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;
 17.  сприяння розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій - науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
 18.  участь за дорученням Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм;
 19.  вживання у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
 20.  розгляд питання та внесення Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;
 21.  забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
 22.  підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності;
 23.  участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
 24.  координація роботи навчальних закладів  незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні;
 25.  підготовка пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечення їх виконання;
 26.  розроблення і подання на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді;
 27.  підготовка пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд держадміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;
 28.  сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
 29. координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
 30.  здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
 31.  забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту;
 32. сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживання заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
 33.   вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;
 34.   взаємодія з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
 35.  забезпечення в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
 36.  проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;
 37.  забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в структурному підрозділі;
 38. здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
 39. вживання в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
 40.  надання адміністративних послуг;
 41.  внесення пропозицій до проекту відповідного місцевого бюджету; забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;
 42.  розроблення  проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
 43.  участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 44. участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 45.  участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;
 46.  підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові місцевої держадміністрації;
 47.  забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 48.  підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 49.  розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 50.  опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 51.  забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 52.  інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 53.  контроль за органами місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 54.  здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
 55.  забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 56.  організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 57.  забезпечення  у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 58.  участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 59.  проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 60.  забезпечення захисту персональних даних;
 61.  здійснення інших передбачених законом повноважень.

6. Відділ освіти для здійснення повноважень та виконання вищезазначених повноважень має право:

 1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти;
 4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
 5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
 6. за дорученням голови державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону;
 7. представляти в установленому порядку інтереси структурного підрозділу  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із заступником голови та з директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9. Начальник відділу освіти повинен мати вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

10. Начальник відділу освіти:

 1. здійснює керівництво відділом освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати  діяльності відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
 2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ, його структуру, затверджує Положення про структурні підрозділи відділу;
 3. затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;
 4. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
 5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
 6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;
 7. може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
 8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;
 9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 10. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
 11.  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

 1.  подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 2.  розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;
 3.  здійснює добір кадрів;
 4.  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти;
 5.  подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

 

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 1. погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників навчальних закладів та інших структурних підрозділів;
 2.  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
 3.  забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом;
 4.  здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
 5. призначає, звільняє та переводить до інших навчальних закладів району педагогічних працівників;

11.     Накази начальника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

12.     Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян району,  одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

13.     Для узгодження вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти  утворюється колегія у складі начальника відділу освіти (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників відділу освіти.

14.     До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Коломацької районної державної адміністрації.

15.     Склад колегії затверджується  головою  Коломацької районної державної адміністрації за поданням  начальника  відділу освіти.

 

 

16.     Рішення колегії затверджуються  наказами начальника відділу освіти.

17.     Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу і за погодженням відповідно з начальником Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

18.     Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.

19.     При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

20.     Склад ради і комісії та положення про них затверджує  голова  Коломацької районної державної адміністрації за поданням  начальника  відділу освіти.

21.     Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

22.     Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

23.     Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів затверджує голова районної держадміністрації за пропозицією начальника відділу освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

24.     Відділ освіти Коломацької районної державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                             Н.В.Андрійченко